oprogramowanie ksiegowe :: mała księgowość :: oporgramowanie dla firm :: księga przychodów i rozchodów :: WF-KaPeR
  KiD Rzetelna Firma
WSZYSTKIE PROGRAMY SĄ PRODUKTEM FIRMY
wfmag - oprogramowanie magazynowe :: fakturowanie
Valid XHTML 1.1
Valid XHTML 1.1
KiD UCZESTNICZY W PROGRAMIE
KiD Rzetelna Firma
7 BUSINESS SHIP CONTROL DLA WF-MAG
Plugin 7 Business Ship Control dla WF-Mag
WFMSMS - Wysyłka SMSów z WF-Maga
WFMSMS Wysyłanie SMSów z poziomu WF-Maga
Usługi podpisu elektronicznego

Konstrukcja podpisu elektronicznego wykorzystuje technikę szyfrowania z kluczem publicznym. Podstawą działania szyfrów z kluczem publicznym są dwa klucze: klucz prywatny oraz klucz publiczny. Tak jak wskazują przyjęte zwyczajowo nazwy kluczy, klucz publiczny jest udostępniany wszystkim osobom, z którymi kontaktuje się dana osoba, zaś klucz prywatny, dla zachowania bezpieczeństwa systemu, musi pozostać pod wyłączną kontrolą jego właściciela. Istotną własnością wymienionych kluczy jest to, iż praktycznie niemożliwe jest odgadnięcie klucza prywatnego na podstawie znajomości klucza publicznego. Własność ta gwarantuje, iż podpisany dokument, który został poprawnie zweryfikowany kluczem publicznym mógł być stworzony tylko przez posiadacza klucza prywatnego.

Karta kryptograficzna

Podstawowe własności podpisu elektronicznego:

 • Unikalność - każdy elektroniczny dokument posiada unikalny podpis cyfrowy ściśle z nim związany.
 • Integralność - jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo zostanie natychmiast wykryta w momencie weryfikacji podpisu.
 • Niezaprzeczalność - tylko osoba posiadająca klucz prywatny korespondujący z kluczem publicznym wykorzystanym do weryfikacji podpisu mogła wygenerować podpis pod dokumentem.

Podpis elektroniczny, często traktowany jako odpowiednik odręcznego podpisu złożonego pod dokumentem papierowym, tak naprawdę zapewnia znacznie więcej. W przypadku dokumentu papierowego nawet po złożeniu pod nim podpisu możliwe jest dokonanie zmian, dla których niemożliwe będzie wskazanie czy zostały naniesione przed czy po złożeniu podpisu. Podpis cyfrowy całkowicie wyklucza tego typu manipulacje dokonywane na dokumentach elektronicznych. Dodatkowo unikalność podpisu cyfrowego gwarantuje, iż nie zostanie on dołączony do innej wiadomości, co może mieć miejsce w przypadku podpisu złożonego "na papierze".

Bardzo istotną rzeczą, dla zapewnienia wiarygodności podpisu cyfrowego, jest wykorzystanie właściwego klucza publicznego nadawcy wiadomości. Nawet jeżeli klucz publiczny jest dołączony do wiadomości lub też był przesłany drogą elektroniczną, osoba wykorzystująca klucz publiczny do weryfikacji podpisu, nie ma pewności czy rzeczywiście jego właścicielem jest nadawca wiadomości. Potwierdzenie przynależności klucza publicznego do danej osoby zapewniają certyfikaty klucza publicznego.


Zastosowania podpisu elektronicznego

e-deklaracje

Od 16 sierpnia 2006 r. niektóre przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2008 r. już wszyscy podatnicy mogą składać deklaracje podatkowe w sposób elektroniczny. W tym celu Ministerstwo Finansów (MF) uruchomiło system e-deklaracje. Opis działania systemu przygotowany przez MF dostępny jest na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.

e-faktura

Z dniem 3 sierpnia 2005 roku weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 133 z dnia 20 lipca 2005 r. poz. 1119).

Rozporządzenie otwiera drogę do zaistnienia elektronicznej faktury w życiu gospodarczym naszego kraju. Długo wyczekiwane przez przedsiębiorców wprowadzenie e-faktury jest znaczącym czynnikiem usprawniającym procesy i obniżającym koszty funkcjonowania firm i instytucji.

Zgodnie z § 4. Rozporządzenia:
"Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (DZ. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • poprzez wymianę danych elektronicznych, jeżeli umowa pomiędzy jej stronami dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia i integralność danych."

e-KRS

Podpis elektroniczny w Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrzę Sądowym przez internet. Możliwe jest również składania wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal.

Portal dostępny jest pod adresem: http://www.ms.gov.pl/krs/krs_ed.shtml#search.

Certyfikat dla ZUS

Już teraz w kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty!

Podstawa prawna
Zmianę wprowadziła ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. (art. 40 dotyczący sposobu uwierzytelniania deklaracji przesyłanych do ZUS).

Stan obecny
Obecnie równolegle funkcjonują dwa sposoby podpisywania deklaracji do ZUS:

 • przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym otrzymanym od ZUS
 • przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, który można otrzymać w KIR S.A.

Od 21 lipca 2008 roku dozwolona będzie tylko druga z ww. form. Przedsiębiorstwa prowadzące elektroniczne rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych będą mogły korzystać WYŁĄCZNIE z certyfikatów kwalifikowanych, a nie jak dotychczas z wykorzystaniem certyfikatów wydawanych przez ZUS.

Wydana w dniu 4 stycznia 2008 roku wersja programu Płatnik (7.02.001) (a także wersja starsza 7.01.001) zapewnia pełną obsługę certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez KIR S.A.

GIIF

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z dniem 1 lipca 2004 roku nakłada na wiele jednostek obowiązek comiesięcznego przesyłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) raportów dotyczących zrealizowanych transakcji powyżej 15 000 euro. GIIF jest specjalnie powołany przez tę ustawę organem gromadzącym i analizującym dane o podejrzanych transakcjach finansowych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który z mocy ustawy o podpisie elektronicznym jest równoważny podpisom własnoręcznym. Tym samym bezpieczny podpis elektroniczny znalazł kolejne praktyczne zastosowanie.

Obowiązek przesyłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15000 euro lub takich, co do których okoliczności wskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł dotyczy wielu tzw. instytucji obowiązanych. Należą do nich m.in.:

 • banki,
 • domy maklerskie,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • fundusze inwestycyjne,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe,
 • kantory,
 • notariusze,
 • domy aukcyjne,
 • antykwariaty, lombardy, komisy, fundacje.

Przetargi i aukcje elektroniczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) wprowadziła możliwość przeprowadzania przetargów i aukcji drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 78 niniejszej Ustawy oferty składane podczas elektronicznych przetargów i aukcji powinny być opatrywane, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kontakt z urzędami

Od sierpnia 2006 roku ustawa o podpisie elektronicznym nakłada na organy władzy publicznej obowiązek umożliwienia odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej.

Taki przepis z pewnością usprawni kontakty obywatela z urzędem. Pierwsze projekty administracji publicznej wypełniające wymogi ustawy zostały już wdrożone. Sztandarowym przykładem jest projekt "Wrota Małopolski", w ramach którego wiele gmin i powiatów z tego regionu zapewniło swoim mieszkańcom możliwość elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie.

http://www.wrotamalopolski.pl/root_Cyfrowy_urzad_procedury

Cennik

Lp. Pozycja Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN)
I. Zestawy na 1 rok    
1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym:
 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok
 • certyfikat niekwalifikowany ważny 1 rok (na życzenie klienta)
 • karta kryptograficzna CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do obsługi karty
 • czytnik kart kryptograficznych SCR 3310 lub Omnikey CardMan 6121
 • licencja na aplikację SZAFIR®  
296 361,12
2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika):
 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok
 • certyfikat niekwalifikowany ważny 1 rok (na życzenie klienta)
 • karta kryptograficzna CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do obsługi karty
 • licencja na aplikację SZAFIR®
248 302,56
II. Zestawy na 2 lata    
1. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym:
 • certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • certyfikat niekwalifikowany ważny 2 lata (na życzenie klienta)
 • karta kryptograficzna CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do obsługi kart
 • czytnik kart kryptograficznych SCR 3310 lub Omnikey CardMan 6121
 • licencja na aplikację SZAFIR®
348 424,56
2. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika):
 • certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata
 • certyfikat niekwalifikowany ważny 2 lata (na życzenie klienta)
 • karta kryptograficzna CryptoCard multiSIGN z oprogramowaniem do obsługi karty
 • licencja na aplikację SZAFIR®
298 363,56
MAPA STRONY KiD

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności i cookies.